TRZECIA EDYCJA MONITORINGU KARIER ABSOLWENTÓW

2024-06-10

W maju i kwietniu 2024 r. opublikowane zostały kolejne raporty z monitoringu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

 

Monitoring został przeprowadzony w 2023 r. i jest to już jego trzecia edycja. Dotyczy dwóch kohort: osób, które ukończyły naukę w 2021 r. i w 2022 r. w liceach ogólnokształcących dla młodzieży, liceach dla dorosłych, branżowych szkołach I stopnia, technikach, szkołach policealnych oraz szkołach specjalnych przysposabiających do pracy. Raport z monitoringu karier absolwentów rocznika 2022 przedstawia ponadto informacje o pierwszych absolwentach branżowych szkół II stopnia.

 

W kwietniu 2024 r. opublikowany został raport ogólnopolski z monitoringu karier absolwentów z roku 2021, zaś w maju 2024 - raport cząstkowy z monitoringu karier absolwentów z roku 2022. Raporty dostępne są na stronie internetowej MEN, w zakładce Co robimy / Oświata i Wychowanie / Monitoring karier absolwentów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych: https://www.gov.pl/web/edukacja/monitoring-karier-absolwentow-publicznych-i-niepublicznych-szkol-ponadpodstawowych-edycja-2025

 

Monitoring jest prowadzony w celu zapewnienia informacji na temat przebiegu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych na potrzeby prowadzenia polityki oświatowej państwa na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym dostosowywania kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy oraz przygotowywania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia. Prowadzenie monitoringu jest ustawowym zadaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej realizowanym we współpracy Ministerstwa, Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Centrum Informatycznego Edukacji.

 

Informacje o sytuacji edukacyjno-zawodowej absolwentów poszczególnych typów szkół i kierunków kształcenia są przeznaczone do wykorzystywania przez szkoły oraz inne instytucje w celu realizacji zadań oświatowych, oceny jakości szkolnictwa ponadpodstawowego, w szczególności szkolnictwa branżowego, a także mogą służyć uzupełnianiu istniejących mechanizmów zapewniania jakości kształcenia zawodowego oraz lepszemu dostosowaniu kształcenia do potrzeb rynku pracy. Wiedza uzyskana dzięki monitoringowi może być przydatna również dla osób, które  podejmują decyzje dotyczące własnej edukacji oraz dla doradców zawodowych i innych osób wspierających młodzież w podejmowaniu takich decyzji.

 

Więcej o monitoringu karier absolwentów znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/monitoring-karier-absolwentow-publicznych-i-niepublicznych-szkol-ponadpodstawowych3