Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Wykonuj prace związane z udostępnianiem i urabianiem złoża
Wykonuj roboty związane z przeróbką mechaniczną kopalin wydobywanych metodą odkrywkową.
Zajmuje się pracami mającymi na celu usunięcie mas nadkładowych znajdujących się nad złożem w celu udo-stępnienia tego złoża. Wykonuje czynności mające na celu zabezpieczenie zarówno skarp eksploatacyjnych wyrobiska, jak i skarp mas ziemno-skalnych na zwałowiskach przed mogącymi wystąpić osuwiskami. Buduje i utrzymuje drogi technologiczne, bierze udział przy ich likwidacji – jeżeli zachodzi taka konieczność. Udrażnia rowy odprowadzające wodę ze spągu wyrobiska do rząpia. Odpowiada za zabezpieczenie posterunków strzałowych i dopilnowanie by w rejon zagrożenia od robót strzałowych nie dostała się żadna postronna osoba. Jako operator urządzeń – w tym koparki – pod nadzorem osób dozoru wykonuje ramowanie ścian (usuwanie nawisów skalnych) po robotach strzałowych. Odpowiada m.in. za załadunek, transport i przerób urobionej kopaliny. W zależności od wykonywanych czynności, posługuje się: sprzętem wiertniczym dostosowanym do rodzaju urabianych skał, materiałami wybuchowymi, sprzętem strzałowym, kilofem, łopatą, łomem. Prace prowadzi w oparciu o przepisy prawa geologiczno–górniczego oraz rozporządzeń stosownych ministerstw, do przestrzegania, których jest ściśle zobowiązany.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2019 M.10 0 Eksploatacja złóż metodą odkrywkową 3 7 3 66,67% 57,14% 33,33%
czerwiec/lipiec M.10 0 Eksploatacja złóż metodą odkrywkową 15 14 14 66,67% 85,71% 57,14%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
M.10 100% 100% 50% 0% 60% 0%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
M.10
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
M.10 0% 100% 100% 100% 63,60% 81,80% 45,50%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż

Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
http://www.kopalnie-odkrywkowe.pl/
Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
https://egornik.pl/
Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
http://www.wug.gov.pl/
Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
https://energia.rp.pl/
Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
https://www.imbigs.pl/
Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
http://www.ptgeol.pl/
Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
https://www.pgi.gov.pl/
Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
https://min-pan.krakow.pl/
Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
http://www.kgo.agh.edu.pl/
Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
http://komag.eu/
Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
http://nettg.pl/
Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż
http://www.detrans.pl/

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze