Technik budownictwa wodnego

Klasy VII i VIII szkół podstawowych

Organizuj i prowadź roboty związane z regulacją cieków naturalnych oraz umacnianiem skarp.
Wykonuj roboty związane z utrzymaniem cieków naturalnych.
Organizuje i wykonuje prace przygotowawcze do prowadzenia robót budowlanych obiektów hydrologicznych. W ramach posiadanych uprawnień albo pod nadzorem inżyniera pro-wadzi budowy obiektów budownictwa wodnego lub sprawuje nad nimi nadzór techniczny. Projektuje regulację i eksplo-atację rzek oraz potoków górskich. Reguluje poziomy wody w ciekach wodnych tzn. oczyszcza koryta rzeczne i zbiorniki wodne, usuwa z nich przeszkody, koordynuje roboty ziemne i pogłębiarskie. Dokonuje przeglądów umocnień oraz budowli regulacyjnych. Zajmuje się ich konserwacją oraz remontami urządzeń wodnych. Doradza w sprawach budowy i eksploatacji obiektów hydrotechnicznych oraz opracowuje materiały dla potrzeb statystycznych.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2019 B.31 0 Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych 22 22 22 100,00% 72,73% 72,73%
czerwiec/lipiec 2019 B.31 0 Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych oraz budową urządzeń wodnych 0 5 0 100,00%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
B.31 100,00% 72,70% 72,70%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
B.31 100,00%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik budownictwa wodnego

0 - 14
14 - 29
29 - 43
43 - 58
58 - 73
73 - 87
87 - 102
102 - 117
Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Technik budownictwa wodnego
https://www.piib.org.pl/
Technik budownictwa wodnego
http://wody.gov.pl/
Technik budownictwa wodnego
https://poradnikprojektanta.pl/

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze