Górnik eksploatacji otworowej

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Obsługuj odwierty do eksploatacji kopalin oraz podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji i składowania odpadów.
Przeprowadzaj obróbki i rekonstrukcje odwiertów eksploatacyjnych oraz prowadzenia procesów intensyfikacji wydobycia.
Zajmuje się wydobywaniem metodami otworowymi kopalin takich jak: ropa, gaz, siarka oraz sól. Podziemnym ich ma-gazynowaniem oraz składowaniem odpadów w górotworze z wykorzystaniem otworów wiertniczych jak również zatła-czaniem CO2 do górotworu. Po zapoznaniu się z dokumentacją techniczną odpowiada za: stawianie i składanie trójnogów i masztów nad odwier-tem, przygotowanie urządzeń wyciągowych i wiertniczych do pracy w odwiercie, obsługę urządzeń wydobywających ropę lub gaz na powierzchnię tj.: głowic wydobywczych, od-dzielaczy, aparatów wysokociśnieniowych, tłoczni ropnych, oczyszczalników i adsorberów, pomp wgłębnych, odśrodko-wych i wyporowych. W przypadku, gdy budowa złoża nie pozwala na zastosowanie standardowych sposobów wydobycia, to eksploatację złóż ropy lub gazu przeprowadza metodami wtórnymi poprzez: zatła-czanie do złoża gazu, powietrza i wody (zimnej albo gorącej) pod ciśnieniem, co powoduje wypychanie ropy, siarki lub soli w kierunku rur odwiertu. Oczyszcza wydobyty surowiec z zanieczyszczeń, np. usuwając z gazu siarkę i azot, a z siarki - niesiarkowe elementy złoża. Obsługuje urządzenia do transportu i magazynowania kopalin (zbiorniki magazynowe, rurociągi, pompy). Dokonuje pomiarów ilości wydobywanej ropy, gazu i rejestruje wskazania przyrzą-dów kontrolno-pomiarowych tj.: analizatorów, manometrów, przepływomierzy, pływakowskazów, termometrów. Sprawdza stan wszystkich urządzeń wydobywczych (reguluje je, oczyszcza, przeprowadza konserwację) oraz usuwa drobne awarie czy nieszczelności w instalacji. Uczestniczy w akcjach ratowniczych i przeciwpożarowych w ko-palniach oraz pełni dyżury w stacjach ratownictwa górniczego. Prace prowadzi w oparciu o przepisy prawa geologiczno –gór-niczego oraz rozporządzeń stosownych ministerstw, do prze-strzegania, których jest ściśle zobowiązany.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2019 M.09 0 Eksploatacja otworowa złóż 3 0 0 100,00%
czerwiec/lipiec 2019 M.09 0 Eksploatacja otworowa złóż 12 13 12 100,00% 76,92% 75,00%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
M.09 100% 100,00%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
M.09 100,00% 100,00% 75,00% 75,00%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Górnik eksploatacji otworowej

Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Górnik eksploatacji otworowej
http://www.kopalnie-odkrywkowe.pl/
Górnik eksploatacji otworowej
https://egornik.pl/
Górnik eksploatacji otworowej
http://www.wug.gov.pl/
Górnik eksploatacji otworowej
https://energia.rp.pl/
Górnik eksploatacji otworowej
https://rynek-gazu.cire.pl/
Górnik eksploatacji otworowej
https://www.imbigs.pl/
Górnik eksploatacji otworowej
http://www.ptgeol.pl/
Górnik eksploatacji otworowej
https://www.pgi.gov.pl/
Górnik eksploatacji otworowej
https://min-pan.krakow.pl/
Górnik eksploatacji otworowej
http://www.kgo.agh.edu.pl/
Górnik eksploatacji otworowej
http://komag.eu/
Górnik eksploatacji otworowej
http://nettg.pl/
Górnik eksploatacji otworowej
http://www.detrans.pl/

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze