Technik wiertnik

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Wykonuj prace związane z montażem i demontażem urządzeń wiertniczych.
Dobieraj narzędzia i elementy zestawu przewodu wiertniczego i osprzętu wiertniczego.
Prowadzi prace wiertnicze w obszarze poszukiwań i eksploata-cji złóż ropy naftowej, gazu ziemnego, surowców mineralnych, wód podziemnych (słodkich, mineralnych i geotermalnych) oraz surowców stałych. Przy użyciu specjalistycznych urządzeń wy-konuje różnego typu otwory wiertnicze np. głębokie, studzienne, pod obiekty budowlane, pod tunele, techniczne (do instalowania wgłębnych oczyszczalni ścieków, magazynowania odpadów przemysłowych itp.), w celu badania podłoża gruntowego pod autostrady. Wykorzystując metody wiercenia obrotowego otwo-rów o dużej średnicy stosowane w górnictwie i budownictwie przyczynia się do budowy szybów wentylacyjnych, szybów wy-ciągowych, przepustów i zastawek ściennych w elektrowniach wodnych. Pracuje przy wykonywaniu przewiertów sterowanych, umożliwiających przeprowadzanie rurociągów pod przeszkodami terenowymi metodą bezwykopową oraz służących do wykony-wania przewiertów pod drogami (tzw. mikrotunelingu). Prace prowadzi w oparciu o przepisy prawa geologiczno–górnicze-go oraz rozporządzeń stosownych ministerstw, do przestrzegania których jest ściśle zobowiązany.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Zarobki w zawodzie (brutto/miesiąc)

Średnia rynkowa brutto (zł):

5290
25% osób zarabia mniej
25% osób zarabia więcej
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2020 r., poz. 106)

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Technik wiertnik z podziałem na województwa

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Technik wiertnik z podziałem na województwa Zarejestrowani bezrobotni
Rok Miesiąc Kod województwa Województwo Kod zawodu Zawód W końcu okresu sprawozdawczego
Ogółem Będący w szczególnej stytuacji na rynku pracy
Do 30 roku życia W tym do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia
2019 6 02 Dolnośląskie 311707 Technik wiertnik 5 0 0 5
2019 6 04 Kujawsko-pomorskie 311707 Technik wiertnik 0 0 0 0
2019 6 06 Lubelskie 311707 Technik wiertnik 5 0 0 3
2019 6 08 Lubuskie 311707 Technik wiertnik 1 0 0 1
2019 6 12 Małopolskie 311707 Technik wiertnik 6 1 1 2
2019 6 14 Mazowieckie 311707 Technik wiertnik 4 0 0 4
2019 6 18 Podkarpackie 311707 Technik wiertnik 6 1 1 1
2019 6 20 Podlaskie 311707 Technik wiertnik 0 0 0 0
2019 6 22 Pomorskie 311707 Technik wiertnik 1 0 0 0
2019 6 24 Śląskie 311707 Technik wiertnik 1 0 0 1
2019 6 26 Świętokrzyskie 311707 Technik wiertnik 5 0 0 5
2019 6 30 Wielkopolskie 311707 Technik wiertnik 5 1 1 4
2019 6 32 Zachodniopomorskie 311707 Technik wiertnik 0 0 0 0

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2019 M.08 0 Wykonywanie prac wiertniczych 7 0 0 42,86%
M.34 1 Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych 59 71 59 76,27% 42,25% 45,76%
czerwiec/lipiec 2019 M.08 0 Wykonywanie prac wiertniczych 34 34 33 82,35% 97,06% 81,82%
M.34 1 Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych 16 27 14 81,25% 14,81% 14,29%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
M.08 0,00% 50,00%
M.34 100,00% 30,00% 100,00% 75,90% 44,30% 44,80%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
M.08 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 81,30% 97,00% 81,30%
M.34 84,60% 19,00% 15,40% 0,00% 66,70% 0,00% 0,00%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik wiertnik

0 - 13
13 - 26
26 - 39
39 - 53
53 - 66
66 - 79
79 - 92
92 - 106
Warto odwiedzić
Lista portali branżowych
Technik wiertnik
https://www.rynek-kolejowy.pl/
Technik wiertnik
https://www.nakolei.pl/
Technik wiertnik
http://www.izbakolei.pl/pl/home
Technik wiertnik
https://www.plk-sa.pl/
Technik wiertnik
https://utk.gov.pl/
Technik wiertnik
https://www.imbigs.pl/
Technik wiertnik
http://www.ptgeol.pl/
Technik wiertnik
https://www.pgi.gov.pl/
Technik wiertnik
https://min-pan.krakow.pl/
Technik wiertnik
http://pgnig.pl/rsgo
Technik wiertnik
https://www.inig.pl/

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze