Górnik eksploatacji podziemnej

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Wykonuj roboty związane z drążeniem, utrzymaniem i likwidacją podziemnych wyrobisk górniczych.
Wykonuj prace związanie z wydobywaniem złóż
Zajmuje się pracami wydobywczymi w podziemnych zakładach górniczych: węgla kamiennego, rud żelaza, mie-dzi, soli oraz innych surowców mineralnych. Odpowiada za czynności przygotowawcze i udostępniające: chodniki węglowe, kamienno-węglowe i kamienne, przybierki, szyby, szybiki i wielkowymiarowe wyrobiska zgodnie z wymogami dokumentacji technicznej i instrukcjami roboczymi. W tym zakresie m.in.: wierci otwory strzałowe, sprawdza kom-pletność odstrzału i usuwa niewypały, drąży chodniki oraz zabezpiecza je stropami. Ładuje urobek, rozdrabnia wielkie bryły. Celem zapewnienia ciągłości pracy kopalni montuje, demontuje i utrzymuje w sprawności wszelkiego rodzaju uzbrojenia (np. rurociągi doprowadzające wodę i sprężone powietrze, kable energetyczne, łącznościowe) i wyposażenia wyrobisk dołowych (np. torowiska przewozu). Obsługuje urządzenia stosowane do wentylacji i klimatyzacji podziemnych wyrobisk. Rozpoznaje zagrożenia naturalne i zapobiega ich powstawaniu. W zależności od potrzeb posługuje się narzędziami ręcz-nymi (np. wiertarka, kilof, łom, młot, klucz fajkowy) oraz urządzeniami i maszynami mechanicznymi (np. wrębiar-ka, wręboładowarka, kombajn chodnikowy lub ścianowy, ładowarka). Uczestniczy w akcjach ratowniczych i przeciwpożarowych w kopalni oraz pełni dyżury w stacjach ratownictwa gór-niczego. Pracuje w oparciu o przepisy prawa geologicznego i górniczego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony prze-ciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego, do których przestrzegania jest ściśle zobowiązany.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Zarobki w zawodzie (brutto/miesiąc)

Średnia rynkowa brutto (zł):

5580
4380
7300
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2020 r., poz. 106)

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Górnik eksploatacji podziemnej z podziałem na województwa

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Górnik eksploatacji podziemnej z podziałem na województwa Zarejestrowani bezrobotni
Rok Miesiąc Kod województwa Województwo Kod zawodu Zawód W końcu okresu sprawozdawczego
Ogółem Będący w szczególnej stytuacji na rynku pracy
Do 30 roku życia W tym do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia
2019 6 02 Dolnośląskie 811101 Górnik eksploatacji podziemnej 277 2 1 229
2019 6 04 Kujawsko-pomorskie 811101 Górnik eksploatacji podziemnej 41 0 0 29
2019 6 06 Lubelskie 811101 Górnik eksploatacji podziemnej 114 11 7 70
2019 6 08 Lubuskie 811101 Górnik eksploatacji podziemnej 10 0 0 9
2019 6 10 Łódzkie 811101 Górnik eksploatacji podziemnej 31 0 0 22
2019 6 12 Małopolskie 811101 Górnik eksploatacji podziemnej 171 4 1 133
2019 6 14 Mazowieckie 811101 Górnik eksploatacji podziemnej 59 1 0 53
2019 6 16 Opolskie 811101 Górnik eksploatacji podziemnej 22 0 0 20
2019 6 18 Podkarpackie 811101 Górnik eksploatacji podziemnej 55 0 0 44
2019 6 20 Podlaskie 811101 Górnik eksploatacji podziemnej 15 0 0 13
2019 6 22 Pomorskie 811101 Górnik eksploatacji podziemnej 23 0 0 18
2019 6 24 Śląskie 811101 Górnik eksploatacji podziemnej 767 18 9 565
2019 6 26 Świętokrzyskie 811101 Górnik eksploatacji podziemnej 45 0 0 31
2019 6 28 Warmińsko-mazurskie 811101 Górnik eksploatacji podziemnej 50 0 0 39
2019 6 30 Wielkopolskie 811101 Górnik eksploatacji podziemnej 27 0 0 23
2019 6 32 Zachodniopomorskie 811101 Górnik eksploatacji podziemnej 26 0 0 24

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2019 M.11 0 Eksploatacja złóż podziemnych 1171 989 964 85,91% 99,70% 90,87%
czerwiec/lipiec 2019 M.11 0 Eksploatacja złóż podziemnych 1111 934 907 94,33% 98,61% 94,71%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
M.11 25,80% 100,00% 100,00% 91,30% 98,40% 95,80% 88,00% 99,90% 90,20% 62,20% 100,00% 50,00%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
M.11 55,20% 100,00% 100,00% 95,70% 100,00% 100,00% 37,50% 100,00% 42,60%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Górnik eksploatacji podziemnej

0 - 14
14 - 29
29 - 43
43 - 58
58 - 72
72 - 87
87 - 101
101 - 116
Warto odwiedzić
Lista portali branżowych
Górnik eksploatacji podziemnej
https://egornik.pl/
Górnik eksploatacji podziemnej
http://www.wug.gov.pl/
Górnik eksploatacji podziemnej
https://energia.rp.pl/
Górnik eksploatacji podziemnej
https://rynek-gazu.cire.pl/
Górnik eksploatacji podziemnej
https://www.imbigs.pl/
Górnik eksploatacji podziemnej
http://www.ptgeol.pl/
Górnik eksploatacji podziemnej
https://www.pgi.gov.pl/
Górnik eksploatacji podziemnej
https://min-pan.krakow.pl/
Górnik eksploatacji podziemnej
http://www.kgo.agh.edu.pl/
Górnik eksploatacji podziemnej
http://komag.eu/
Górnik eksploatacji podziemnej
http://nettg.pl/
Górnik eksploatacji podziemnej
http://www.detrans.pl/

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze