Monter budownictwa wodnego

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Wykonuj roboty związane z regulacją cieków naturalnych
Wykonuj roboty związane z budową urządzeń wodnych
Zajmuje się regulacją cieków wodnych tzn. oczyszcza koryta rzeczne i zbiorniki wodne oraz usuwa z nich przeszkody, a także wykonuje roboty ziemne i pogłębiarskie związane z ich regulacją. Wykonuje elementy budowli i obiektów regulacyjnych oraz zabezpieczeniowych na rzekach i potokach górskich. Przeprowadza prace umocnieniowe rzek, potoków, skarp, odsypisk i wysp poprzez ich biologiczną zabudowę, obsadzanie sadzonkami z wikliny, kiszkami lub prętami wiklinowymi. Zajmuje się konserwacją, eksploatacją oraz remontami urządzeń wodnych, zabezpieczając je przed korozją, abrazją i usuwając drobne uszkodzenia. Wykonuje pomiary hydrometryczne robót, bieżące przeglądy umocnień oraz budowli regulacyjnych.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Monter budownictwa wodnego

Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Monter budownictwa wodnego
https://www.piib.org.pl/
Monter budownictwa wodnego
http://wody.gov.pl/
Monter budownictwa wodnego
https://poradnikprojektanta.pl/

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze