Technik analityk

Klasy VII i VIII szkół podstawowych

Dobieraj sprzęt laboratoryjny i odczynniki chemiczne do badań analitycznych.
Prowadź badania bioanalityczne.
Wykonuje badania analityczne celem ustalenia składu che-micznego różnych substancji i materiałów oraz przebiegu zjawisk i procesów. Do przeprowadzenia których stosuje tzw. metody fizykochemiczne klasyczne oraz instrumentalne. Przeprowadza na potrzeby wielu różnych branż przemysłu oraz instytucji badawczych specjalistyczne analizy zawar-tości substratów, półproduktów i produktów. Czynności zawodowe wykonuje przy użyciu sprzętu i aparatury la-boratoryjnej oraz odczynników chemicznych. Uzyskane dane gromadzi, analizuje i opracowuje.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Zarobki w zawodzie (brutto/miesiąc)

Średnia rynkowa brutto (zł):

4280
3300
5340
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2020 r., poz. 106)

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Technik analityk z podziałem na województwa

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Technik analityk z podziałem na województwa Zarejestrowani bezrobotni
Rok Miesiąc Kod województwa Województwo Kod zawodu Zawód W końcu okresu sprawozdawczego
Ogółem Będący w szczególnej stytuacji na rynku pracy
Do 30 roku życia W tym do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia
2019 6 02 Dolnośląskie 311103 Technik analityk 7 1 1 1
2019 6 04 Kujawsko-pomorskie 311103 Technik analityk 25 12 8 2
2019 6 06 Lubelskie 311103 Technik analityk 29 9 4 8
2019 6 08 Lubuskie 311103 Technik analityk 4 2 1 0
2019 6 10 Łódzkie 311103 Technik analityk 9 3 3 0
2019 6 12 Małopolskie 311103 Technik analityk 16 8 5 4
2019 6 14 Mazowieckie 311103 Technik analityk 49 7 3 8
2019 6 16 Opolskie 311103 Technik analityk 7 1 1 3
2019 6 18 Podkarpackie 311103 Technik analityk 35 10 8 1
2019 6 20 Podlaskie 311103 Technik analityk 4 0 0 2
2019 6 22 Pomorskie 311103 Technik analityk 16 3 2 9
2019 6 24 Śląskie 311103 Technik analityk 29 10 4 4
2019 6 26 Świętokrzyskie 311103 Technik analityk 13 5 1 5
2019 6 28 Warmińsko-mazurskie 311103 Technik analityk 21 7 6 4
2019 6 30 Wielkopolskie 311103 Technik analityk 14 3 0 3
2019 6 32 Zachodniopomorskie 311103 Technik analityk 3 0 0 3

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2019 A.59 0 Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań 246 162 125 93,09% 85,19% 81,60%
A.60 1 Wykonywanie badań analitycznych 912 849 845 50,11% 95,88% 52,66%
czerwiec/lipiec A.59 0 Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań 225 217 193 82,67% 93,09% 86,53%
A.60 1 Wykonywanie badań analitycznych 446 74 69 72,42% 93,24% 76,81%
AU.59 2 Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych 626 631 626 92,01% 58,64% 58,31%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
A.59 100% 100% 100% 93,00% 85,10% 81,50%
A.60 13% 67% 0% 0% 0% 0% 52,60% 96,10% 52,80%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
A.59
A.60
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
A.59 100% 100% 100% 82,40% 93,00% 86,50%
A.60 77% 66,70% 57,10% 0% 67,80% 96,90% 79,00%
AU.59 92,00% 58,60% 58,30%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik analityk

0 - 142
142 - 284
284 - 426
426 - 568
568 - 710
710 - 852
852 - 994
994 - 1136
Warto odwiedzić
Lista portali branżowych
Technik analityk
https://www.pipc.org.pl/
Technik analityk
https://www.kierunekchemia.pl/
Technik analityk
https://www.wnp.pl/chemia/
Technik analityk
https://chemical.pl/
Technik analityk
https://www.chemiaibiznes.com.pl/
Technik analityk
https://polskiprzemysl.com.pl/category/przemysl-chemiczny/
Technik analityk
https://www.chemikalia.gov.pl/index.html

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze