Technik budownictwa kolejowego

Klasy VII i VIII szkół podstawowych

Organizowanie, koordynowanie i prowadzenie robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych.
Kontrolowanie stanu technicznego dróg kolejowych.
Organizuje prace związane z budową, remontami oraz utrzymaniem prawidłowego stanu kolejowych dróg oraz obiektów inżynieryjnych. Zapewnia właściwy stan technicz-ny torów, podsypki, szyn wraz z rozjazdami i złączkami. Odpowiada za ciągłość pracy bocznicy. Dobiera, montuje i demontuje urządzenia linii kolejowych, stanowiących wyposażenie mostów o małej rozpiętości. Kieruje robotami budowlanymi obiektów, organizuje ich przebieg z uwzględ-nieniem gospodarki materiałowej i sprzętowej. Kontroluje jakość wykonania robót budowlano-montażowych. W przypadku awarii, wypadków czy klęsk żywiołowych podejmuje działania związane z zapewnieniem bezpieczeń-stwa w zakresie prowadzenia ruchu kolejowego. Sporządza kosztorysy kolejowych robót drogowo–mostowych.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik budownictwa kolejowego

Mapa szkół i placówek

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze