Technik górnictwa otworowego

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Obsługuj odwierty do eksploatacji kopalin oraz podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji i składowania odpadów
Prowadź procesy przygotowywania kopalin do transportu
Zajmuje się planowaniem, przeprowadzaniem i nadzorowaniem procesów produkcyjnych i technologicznych związanych z otworową eksploatacją złóż, podziemnym magazyno-waniem kopalin oraz zagospodarowywaniem odpadów. Pracuje głównie w zakładach nafty i gazu, eksploatacji wód podziemnych, siarki oraz soli kamiennej. W ramach czynności zawodowych: zgodnie z normami technicznymi i jakościowymi organizuje pracę podległym pracownikom, kieruje prawidłowym przebiegiem procesu technologicz-nego na danym odcinku, określa optymalne parametry procesu wiercenia w zależności od warunków terenowych, rodzaju złoża czy przeznaczenia otworu, dba o racjonalne zagospodarowanie eksploatowanego złoża. Odpowiada za prawidłowy stan maszyn, urządzeń, osprzętu oraz ich właściwe użytkowanie, a w razie konieczności reaguje na pojawiające się trudności, awarie związane z ich obsługą. Prace prowadzi w oparciu o przepisy prawa geologiczno – górniczego oraz rozporządzeń stosownych ministerstw, do przestrzegania których jest ściśle zobowiązany.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Zarobki w zawodzie (brutto/miesiąc)

Średnia rynkowa brutto (zł):

5290
25% osób zarabia mniej
25% osób zarabia więcej
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2020 r., poz. 106)

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Technik górnictwa otworowego z podziałem na województwa

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Technik górnictwa otworowego z podziałem na województwa Zarejestrowani bezrobotni
Rok Miesiąc Kod województwa Województwo Kod zawodu Zawód W końcu okresu sprawozdawczego
Ogółem Będący w szczególnej stytuacji na rynku pracy
Do 30 roku życia W tym do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia
2019 6 12 Małopolskie 311702 Technik górnictwa otworowego 1 0 0 1
2019 6 18 Podkarpackie 311702 Technik górnictwa otworowego 2 0 0 1
2019 6 30 Wielkopolskie 311702 Technik górnictwa otworowego 1 0 0 0

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2019 M.09 0 Eksploatacja otworowa złóż 3 0 0 100,00%
M.40 1 Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż 6 6 5 83,33% 83,33% 80,00%
czerwiec/lipiec 2019 M.09 0 Eksploatacja otworowa złóż 12 13 12 100,00% 76,92% 75,00%
M.40 1 Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż 2 2 1 100,00% 50,00% 0,00%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
M.09 100,00% 100,00%
M.40 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
M.09 100,00% 100,00% 75,00% 75,00%
M.40 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik górnictwa otworowego

0 - 1
1 - 2
2 - 3
3 - 5
5 - 6
6 - 7
7 - 8
8 - 10
Warto odwiedzić
Lista portali branżowych
Technik górnictwa otworowego
http://www.kopalnie-odkrywkowe.pl/
Technik górnictwa otworowego
https://egornik.pl/
Technik górnictwa otworowego
http://www.wug.gov.pl/
Technik górnictwa otworowego
https://energia.rp.pl/
Technik górnictwa otworowego
https://rynek-gazu.cire.pl/
Technik górnictwa otworowego
https://www.imbigs.pl/
Technik górnictwa otworowego
http://www.ptgeol.pl/
Technik górnictwa otworowego
https://www.pgi.gov.pl/
Technik górnictwa otworowego
https://min-pan.krakow.pl/
Technik górnictwa otworowego
http://www.kgo.agh.edu.pl/
Technik górnictwa otworowego
http://komag.eu/
Technik górnictwa otworowego
http://nettg.pl/
Technik górnictwa otworowego
http://www.detrans.pl/

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze