Technik przeróbki kopalin stałych

Klasy VII i VIII szkół podstawowych

Prowadź procesy klasyfikacji i rozdrabniania kopalin stałych.
Prowadź procesy wzbogacania kopalin stałych.
Nadaje właściwości użytkowe wydobytym surowym ko-palinom takim jak: węgiel kamienny, węgiel brunatny, rudy metali, kruszywa, piaski, sole oraz innym surowcom chemicznym i skalnym poprzez zastosowanie specjalnych metod zwiększających w nich zawartość składnika użytecz-nego. Organizuje i kontroluje przebieg procesów przeróbki kopalin stałych. Przygotowuje koncentraty do procesów przetwórczych oraz sprawuje nadzór i kontrolę nad jakością produktów procesu przeróbki kopalin stałych. Zarządza odpadami powstałymi po przeróbce kopalin. Kontroluje oraz ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń (krusza-rek, przesiewaczy, młynów, osadzarek, hydrocyklonów, wzbogacalników, flotowników). Posługuje się dokumen-tacją techniczno–technologiczną oraz oprogramowaniami komputerowymi, wspomagającymi wykonywanie zadań. Prace prowadzi w oparciu o przepisy prawa geologiczno-górniczego oraz rozporządzeń stosownych ministerstw, do przestrzegania, których jest ściśle zobowiązany.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2019 M.35 0 Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych 29 30 29 100,00% 100,00% 100,00%
M.36 1 Organizacja przeróbki kopalin stałych 45 43 43 97,78% 97,67% 97,67%
czerwiec/lipiec 2019 M.35 0 Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych 60 60 60 96,67% 100% 96,67%
M.36 1 Organizacja przeróbki kopalin stałych 66 65 65 100% 96,92% 96,92%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
M.35 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
M.36 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 83,30% 83,30% 83,30%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
M.35 100,00% 100,00% 100,00% 96,60% 100,00% 96,60%
M.36 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 90,90% 90,90% 100,00% 100,00% 100,00%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik przeróbki kopalin stałych

0 - 0
0 - 1
1 - 1
1 - 2
2 - 3
3 - 3
3 - 4
4 - 5
Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Technik przeróbki kopalin stałych
https://www.imbigs.pl/
Technik przeróbki kopalin stałych
http://www.ptgeol.pl/
Technik przeróbki kopalin stałych
https://www.pgi.gov.pl/
Technik przeróbki kopalin stałych
https://min-pan.krakow.pl/
Technik przeróbki kopalin stałych
http://pgnig.pl/rsgo
Technik przeróbki kopalin stałych
https://www.inig.pl/
Technik przeróbki kopalin stałych
https://www.wnp.pl/tematy/dolnoslaskie-surowce-skalne,10522.html

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze