Technik rachunkowości

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych; Prowadzenie rachunkowości
EKA.05. EKA.07.
Prowadzenie rekrutacji i selekcjonowanie kandydatów do pracy, sporządzanie dokumentacji kadrowej, prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi, rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń, prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych oraz rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego, organizowanie rachunkowości jednostek organizacyjnych, ewidencjonowanie operacji gospodarczych, przeprowadzanie inwentaryzacji i rozliczania jej wyników, wycenianie składników aktywów i pasywów, ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych, prowadzenie analizy finansowej.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik rachunkowości

Mapa szkół i placówek

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze