Monitoring karier absolwentów 2022

2023-05-12

Opublikowana została druga edycja raportu z monitoringu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z lat 2020 i 2021.

 

Monitoring karier absolwentów jest prowadzony w celu zapewnienia informacji na temat przebiegu karier absolwentów szkół ponadpodstawowych na potrzeby prowadzenia polityki oświatowej państwa na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym dostosowywania kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy oraz przygotowywania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.

 

Prowadzenie monitoringu jest ustawowym zadaniem Ministerstwa Edukacji i Nauki, realizowanym we współpracy Ministerstwa, Instytutu Badań Edukacyjnych oraz Informatycznego Centrum Edukacji i Nauki.

 

Informacje o sytuacji edukacyjno-zawodowej absolwentów poszczególnych typów szkół i kierunków kształcenia są przeznaczone do wykorzystywania przez szkoły oraz inne instytucje w celu realizacji zadań oświatowych, oceny jakości szkolnictwa ponadpodstawowego, w szczególności szkolnictwa branżowego, a także mogą służyć uzupełnianiu istniejących mechanizmów zapewniania jakości kształcenia zawodowego oraz lepszemu dostosowaniu kształcenia do potrzeb rynku pracy.

 

Wiedza uzyskana dzięki monitoringowi może być przydatna również dla osób, które  podejmują decyzje dotyczące własnej edukacji oraz dla doradców zawodowych i innych osób wspierających młodzież w podejmowaniu takich decyzji.

 

Druga edycja monitoringu dotyczy osób, które w 2020 r. lub 2021 r. zakończyły naukę w liceach ogólnokształcących dla młodzieży, liceach dla dorosłych, branżowych szkołach I stopnia, technikach, szkołach policealnych oraz szkołach specjalnych przysposabiających do pracy. Monitoring objął 391 tys. absolwentów z 2020 r. i 392 tys. absolwentów z 2021 r.

 

Raport z monitoringu karier absolwentów 2022 dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej MEiN oraz na stronie internetowej MEiN, w zakładce Co robimy / Oświata i Wychowanie / Monitoring karier absolwentów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych.