Plan działań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2022-2025

2022-10-28

Rada Ministrów przyjęła opracowany przez MEiN, we współpracy z innymi resortami, Plan działań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2022-2025 - Informacja na temat działań planowanych na rzecz realizacji zalecenia Rady z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności (2020/C 417/01).

 

Celem działań ujętych w dokumencie jest przygotowanie pracowników na potrzeby nowoczesnej gospodarki. To kontynuacja reformy kształcenia zawodowego, która rozpoczęła się w 2019 r. Plan działań uwzględnia wyzwania stojące przed kształceniem zawodowym wynikające z przemian gospodarczych, rozwoju nowych technologii i postępującej cyfryzacji, co wiąże się z aktualizacją oferty kształcenia zawodowego oraz poszerzaniem jej o kolejne zawody potrzebne na rynku pracy – w tym związane z wykorzystaniem umiejętności ekologicznych i cyfrowych oraz nowych rozwiązań technologicznych.

Najważniejsze rozwiązania:

  • Rozwój umiejętności zawodowych, w tym związanych z zieloną i cyfrową transformacją
  • Zapewnienie i rozwój kadr dla kształcenia zawodowego
  • Rozwój doradztwa zawodowego i promocja kształcenia zawodowego
  • Wzmocnienie współpracy z pracodawcami i partnerami społecznymi w zakresie rozwoju kształcenia zawodowego
  • Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się przez całe życie w regionach

Czytaj więcej: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/plan-dzialan-w-zakresie-ksztalcenia-i-szkolenia-zawodowego-na-lata-2022-2025-1