Monter systemów rurociągowych

Klasy VII i VIII szkół podstawowych

Wykonuj ręczną i mechaniczną obróbkę rur.
Wykonuj próby ciśnieniowe systemy rurociągowe.
Buduje, konserwuje, utrzymuje i naprawia rurociągi górnicze, rurociągi powietrza sprzężonego, rurociągi odwadniania, wodne sieci przeciwpożarowe, rurociągi okrętowe, sanitarne, rurociągi instalacji: przeciwpożarowych, ogrzewczych, chłodniczych, spa-linowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, rurociągi przemy-słowe itp.; montuje kotły centralnego ogrzewania, urządzenia pompowni, rozdzielni ciepła oraz urządzenia do oczyszczania i uzdatniania wody przy zastosowaniu narzędzi, maszyn i urzą-dzeń monterskich, wykonuje prefabrykaty elementów rurocią-gowych, wykonuje próby ciśnieniowe systemów rurociągowych.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2019 M.29 0 Montaż systemów rurociągowych 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
czerwiec/lipiec 2019 M.29 0 Montaż systemów rurociągowych 3 3 3 33,33% 100,00% 33,33%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
M.29
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
M.29 0,00% 100,00% 0,00% 50,00% 100,00% 50,00%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Monter systemów rurociągowych

0 - 0
0 - 1
1 - 1
1 - 2
2 - 3
3 - 3
3 - 4
4 - 5
Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Monter systemów rurociągowych
http://www.rynekinstalacyjny.pl/
Monter systemów rurociągowych
http://www.gazwoda.pl/
Monter systemów rurociągowych
http://gospodarkawodna.net/
Monter systemów rurociągowych
https://www.ogrzewnictwo.pl/
Monter systemów rurociągowych
http://www.instalacjebudowlane.pl/

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze