Monter systemów rurociągowych

Klasy VII i VIII szkół podstawowych

Wykonuj ręczną i mechaniczną obróbkę rur.
Wykonuj próby ciśnieniowe systemy rurociągowe.
Buduje, konserwuje, utrzymuje i naprawia rurociągi górnicze, rurociągi powietrza sprzężonego, rurociągi odwadniania, wodne sieci przeciwpożarowe, rurociągi okrętowe, sanitarne, rurociągi instalacji: przeciwpożarowych, ogrzewczych, chłodniczych, spa-linowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, rurociągi przemy-słowe itp.; montuje kotły centralnego ogrzewania, urządzenia pompowni, rozdzielni ciepła oraz urządzenia do oczyszczania i uzdatniania wody przy zastosowaniu narzędzi, maszyn i urzą-dzeń monterskich, wykonuje prefabrykaty elementów rurocią-gowych, wykonuje próby ciśnieniowe systemów rurociągowych.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Zarobki w zawodzie (brutto/miesiąc)

Średnia rynkowa brutto (zł):

4000
3000
5000
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (M.P. z 2020 r., poz. 106)

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Monter systemów rurociągowych z podziałem na województwa

Ilość osób bezrobotnych w zawodzie Monter systemów rurociągowych z podziałem na województwa Zarejestrowani bezrobotni
Rok Miesiąc Kod województwa Województwo Kod zawodu Zawód W końcu okresu sprawozdawczego
Ogółem Będący w szczególnej stytuacji na rynku pracy
Do 30 roku życia W tym do 25 roku życia Powyżej 50 roku życia
2019 6 02 Dolnośląskie 712613 Monter systemów rurociągowych 0 0 0 0
2019 6 04 Kujawsko-pomorskie 712613 Monter systemów rurociągowych 3 0 0 1
2019 6 08 Lubuskie 712613 Monter systemów rurociągowych 0 0 0 0
2019 6 12 Małopolskie 712613 Monter systemów rurociągowych 1 0 0 1
2019 6 14 Mazowieckie 712613 Monter systemów rurociągowych 2 0 0 0
2019 6 18 Podkarpackie 712613 Monter systemów rurociągowych 2 0 0 0
2019 6 22 Pomorskie 712613 Monter systemów rurociągowych 1 1 1 0
2019 6 24 Śląskie 712613 Monter systemów rurociągowych 1 1 0 0
2019 6 26 Świętokrzyskie 712613 Monter systemów rurociągowych 1 0 0 1
2019 6 28 Warmińsko-mazurskie 712613 Monter systemów rurociągowych 0 0 0 0
2019 6 30 Wielkopolskie 712613 Monter systemów rurociągowych 0 0 0 0

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2019 M.29 0 Montaż systemów rurociągowych 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
czerwiec/lipiec 2019 M.29 0 Montaż systemów rurociągowych 3 3 3 33,33% 100,00% 33,33%
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
M.29
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
M.29 0,00% 100,00% 0,00% 50,00% 100,00% 50,00%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Monter systemów rurociągowych

0 - 0
0 - 1
1 - 1
1 - 2
2 - 3
3 - 3
3 - 4
4 - 5
Warto odwiedzić
Lista portali branżowych
Monter systemów rurociągowych
http://www.rynekinstalacyjny.pl/
Monter systemów rurociągowych
http://www.gazwoda.pl/
Monter systemów rurociągowych
http://gospodarkawodna.net/
Monter systemów rurociągowych
https://www.ogrzewnictwo.pl/
Monter systemów rurociągowych
http://www.instalacjebudowlane.pl/

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze