Technik ekonomista

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej; Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.
EKA.04. EKA.05.
Stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności, prowadzenie dokumentacji biurowej i magazynowej, prowadzenie dokumentacji procesu sprzedaży, gospodarowani rzeczowymi składnikami majątku, sporządzanie biznesplanu, prowadzenie rekrutacji i selekcjonowanie kandydatów do pracy, sporządzanie dokumentacji kadrowej, prowadzenie spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi, rozliczanie wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, prowadzenie analizy zatrudnienia i wynagrodzeń, prowadzenie ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych, prowadzenie rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik ekonomista

Mapa szkół i placówek

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze