Technik górnictwa odkrywkowego

Szkoły ponadpodstawowe i osoby dorosłe

Wykonuj roboty związane z udostępnieniem i urabianiem złoża
Wykonuj roboty związane z transportem, zwałowaniem nakładu i składowaniem kopaliny
Zajmuje się planowaniem, przeprowadzaniem oraz nadzo-rem procesów produkcyjnych i technologicznych w kopal-niach odkrywkowych: węgla brunatnego, surowców skalnych, piasków oraz w zakładach: spoiw budowlanych, materiałów ceramicznych, przemysłu hutniczego, chemicznego i innych. Odpowiada również za procesy wzbogacania kruszyw. W ramach swoich obowiązków zawodowych: organizuje pracę zespołom pracowników, nadzoruje proces odwodnienia terenu, dokonuje kwalifikacji wydobytych i przerobionych złóż, sporządza protokoły produkcyjne wydobytych złóż, obróbki skał, kontroluje stan techniczny maszyn i urządzeń górniczych, przeróbczych i obróbczych, zarządza trans-portem złóż i nadkładów m.in. poprzez przygotowanie dróg technologicznych dla ciężkiego transportu kołowego. Kieruje pracami zabezpieczającymi teren prowadzonych robót górniczych oraz robotami rekultywacyjnymi. W swojej pracy korzysta głównie z oprogramowań komputerowych zarówno do prowadzenia dokumentacji technicznej, roz-liczeniowej (np. zużytych materiałów, surowców, czasu pracy pracowników), jak i do projektowania procesów produkcyjnych, aktualizacji map górniczych, eksploatacji środków trwałych, sporządzania statystyk. Prace prowadzi w oparciu o przepisy prawa geologiczno––górniczego oraz rozporządzeń stosownych ministerstw, do przestrzegania których jest ściśle zobowiązany.
img

Chcesz wiedzieć więcej?

Pobierz pełny opis zawodu
Pobierz teraz
Dane statystyczne

Wybierz:

Skala zapotrzebowania

Istotne zapotrzebowanie
Umiarkowane zapotrzebowanie
Brak danych
Źródło:

Wyniki egzaminów zawodowych

Symbol kwlifikacji Nazwa kwalifikacji Część pisemna Część praktyczna Cały egzamin Zdawalność część pisemna Zdawalność część praktyczna Zdawalnosć cały egzamin
styczeń/luty 2019 M.10 0 Eksploatacja złóż metodą odkrywkową 3 7 3 66 67% 57
M.41 1 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową 20 22 20 100 00% 45
czerwiec/lipiec 2019 M.41 0 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową 5 15 5 100 00% 66
Zdawalność egzaminu z podziałem na uczniów, absolwentów, eksternów i osoby, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe w poszczególnych kwalifikacjach
Symbol kwalifikacji Absolwent Ekstern kursant uczeń
część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin część pisemna część praktyczna cały egzamin
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w styczniu i lutym 2019 roku
M.10 100,00% 50,00% 50,00% 0,00% 60,00% 0,00%
M.41 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 42,10% 42,10%
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w maju i czerwcu 2019 roku
Wyniki ogólne egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w czerwcu i lipcu 2019 roku
M.10 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 63,60% 81,80% 45,50%
M.41 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 40,00%

Preferencje uczniów w wyborze zawodu Technik górnictwa odkrywkowego

0 - 5
5 - 10
10 - 15
15 - 21
21 - 26
26 - 31
31 - 36
36 - 42
Mapa szkół i placówek
Lista portali branżowych
Technik górnictwa odkrywkowego
http://www.kopalnie-odkrywkowe.pl/
Technik górnictwa odkrywkowego
https://egornik.pl/
Technik górnictwa odkrywkowego
http://www.wug.gov.pl/
Technik górnictwa odkrywkowego
https://energia.rp.pl/
Technik górnictwa odkrywkowego
https://www.imbigs.pl/
Technik górnictwa odkrywkowego
http://www.ptgeol.pl/
Technik górnictwa odkrywkowego
https://www.pgi.gov.pl/
Technik górnictwa odkrywkowego
https://min-pan.krakow.pl/
Technik górnictwa odkrywkowego
http://www.kgo.agh.edu.pl/
Technik górnictwa odkrywkowego
http://komag.eu/
Technik górnictwa odkrywkowego
http://nettg.pl/
Technik górnictwa odkrywkowego
http://www.detrans.pl/

Powiązane zawody
img
Wykonaj quizy i lepiej zapoznaj się z zawodem:
Quizy zawodoznawcze